Wyszukaj według parametrów:

Zasilacze

Matryce

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.maxforpower.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązujący od dnia 01.11.2016 r.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.maxforpower.pl prowadzony jest przez firmę WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j. z siedzibą na ul. Wiedeńskiej 43 w Poznaniu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 437948, NIP 9721241253, Regon 302258667. Kontakt ze sprzedającym możliwy jest pod adresem e-mail office@maxforpower.com oraz nr telefonu +48 787787814.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy maxforpower.pl zwany jest dalej „Sklepem Internetowym”.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie fabrycznie nowych. Asortyment Sklepu Internetowego w przeważającej części stanowią akcesoria komputerowe, części do komputerów, produkty eksploatacyjne do komputerów i urządzeń peryferyjnych.

3. Dla poprawnego wyświetlania treści Sklepu Internetowego oraz korzystania w pełni z jego funkcjonalności, Sprzedający zaleca korzystanie z popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Chrome.

4. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.maxforpower.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni robocze.

 

§3. CENY

 

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena produktu nie zawiera opłat za jego dostarczenie do Klienta.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. PŁATNOŚCI

 

1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

2. Płatność za zamówiony towar może być dokonywana przez Klienta:

 1. Przed wydaniem towaru Klientowi:

-          przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego,

-          kartą płatniczą.

 1. W momencie odbioru towaru przez Klienta:

-          gotówką w przypadku odbioru towaru w siedzibie sklepu w Poznaniu na ul. Wiedeńskiej 43,

-          gotówką przy odbiorze towaru u przewoźnika (za pobraniem).

 

§5. DOSTAWA

 

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych podczas składania Zamówienia.

5. Odbiór towaru może być dokonany w miejscu wskazanym przez Klienta w Zamówieniu lub Paczkomacie inPost. Odbiór towaru jest również możliwy w siedzibie sklepu w Poznaniu przy ul. Wiedeńskiej 43 po wcześniejszym umówieniu.

6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

7. Z chwilą odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego ogół praw i obowiązków związanych z otrzymanym Towarem. Klient powinien wówczas sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. A w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (uszkodzeń/ubytków) Sklep Internetowy zaleca sporządzić protokół szkody.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 ww. ustawy.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Towaru w niezmienionym stanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku baterii do laptopów zwykły zarząd należy rozumieć jako maksymalnie 5 cykli ładowania baterii.

5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu przez Klienta od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu powiększony o koszt najtańszej opcji dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały prze Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§7. GWARANCJA JAKOŚCI

 

1. Sprzedawca gwarantuje, że oferowane produkty nie posiadają defektów w materiałach lub wykonaniu które mogłyby się ujawnić podczas normalnego użytkowania, w czasie objętym okresem gwarancyjnym.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie stwierdzone i udowodnione uszkodzenia powstałe z winy producenta, uniemożliwiające lub ograniczające użytkowanie urządzenia, takie jak: wady materiałów użytych do produkcji części i podzespołów, wadliwy montaż w czasie produkcji, wadliwe wykonanie.

3. Okres gwarancji zależy od typu towaru i jest każdorazowo określany w opisie produktu.

4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do gwarancji jest karta gwarancyjna (jeśli jest dołączona) i ewentualnie dokument zakupu.

5. Wadliwy towar Klient zobowiązany jest dostarczyć do WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j. ul. Wiedeńska 43, 60-683 Poznań na własny koszt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

6. Przesyłki produktów wadliwych wysłane za pobraniem lub na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.

7. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

8. Jeżeli naprawa lub wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

9. Szczegółowe zasady gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej. W przypadku produktów które jej nie posiadają prosimy o kontakt pod adresem office@maxforpower.com.

10. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Sklep Internetowy może mieć miejsce w następujących przypadkach: po upływie okresu gwarancji; uszkodzeń i wad powstałych w trakcie dostarczenia Produktu do Klienta; eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi przez Sklep Internetowy i producenta towaru; braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie z wytycznymi Sklepu Internetowego i producenta towaru; wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych, np. zwarcie instalacji elektrycznej, pożar itp.; ingerencji osób trzecich innych niż przedstawiciele serwisu gwaranta.

11. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem Sprzedawcy towaru wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu.

 

§8. RĘKOJMIA

 

1. Sklep Internetowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Klient może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawcaniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W ramach reklamacji Klient powinien dostarczyć wadliwy towar do WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j. ul. Wiedeńska 43, 60-683 Poznań w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu na własny koszt.

7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona) i ewentualnie dowód zakupu.

8. Wskazane jest dołączenie do reklamowanego towaru lub przesłanie drogą elektroniczną opisu występujących wad. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

9. Sklep Internetowy rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, operatorom płatności oraz ubezpieczycielom.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. WM Synergy Magolan Pawlak Sp. J. może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych tylko za zgodą Klientów.

6. Klienci, którzy chcą otrzymywać newsletter WM Synergy Magolan Pawlak Sp. J. wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827).

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAXFORPOWER.PL

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

 

 

                                                                                                                ……………..…………………………….

                                                                                                                Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

…………………………. 

                                                                                          Sprzedawca:

                                                                                          WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j.

                                                                                          ul. Wiedeńska 43, 60-683 Poznań

                                                                                          NIP 9721241253, Regon 302258667

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..…….(nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać ................………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………

Z poważaniem (podpis Kupującego)

 

Polecane produkty
PowerBank max4power 2200mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 2200mAh Bateria Zewnętrzna USB
24,90 zł 20,24 zł
szt.
PowerBank max4power 6000mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 6000mAh Bateria Zewnętrzna USB
44,90 zł 36,50 zł
szt.
Stacja Ładowania USB dla 5 urządzeń
Stacja Ładowania USB dla 5 urządzeń
59,00 zł 47,97 zł
szt.
PowerBank max4power 10000mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 10000mAh Bateria Zewnętrzna USB
64,90 zł 52,76 zł
szt.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Opinie o Maxforpower.pl na Opineo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl